خودم،دوست دارم

بلاگرهاسلام،شماچگونه دوست داشتن خودنسبت به خودرانشان

میدهید؟

یاتویی که خودتودوس داری چگونه به خودت میگی

دوست دارم:)

۹ نظر ۱ لایک:)

علی،خودشوخیلی دوست داره:)

علی من عاشقتم:)

قربون اون زلفای خوشکلت بشم

علی دندونات خیلی،قشنگن

لبات وقتی خندونن عاشقیم بهت هزاربرابرمیشه

علی جونم،هرکاری که دوست داری انجام بده

به دیگران هم خدمت کن وزودخدمتتوفراموش کن

که توبرای خداانجام میدی نه خلق خدا...

علی،تومیتونی کاری باشیطان بکنی که نتونی گناه بکنی

وشیطان توروبه کارخیردعوت میکنه

علی،توبهترین توجهان نیستی ولی توزندگی خودت بهترینی

فدات بشم الهی

علی جونم،وقتت روصرف کارهای بیهوده نکن

علی به خودت عطربزن وخودت روخوشبووزیباکن

تامردم وقتی باهات حرف میزنن ازبوی عطرت هم

لذت ببرن وهم حرفت شنیدنی ترباشه

وهمچنان جلونامحرم صورتت روبندازپایین

وحتی چشمتموببندکه نبینیش

هرسنی میخوادباشه

وازدیدن عکس های نامحرم هم دوری کن

هرمطلبی رانخون،هراهنگی رانشنو

هرکاری رونکن

وازشیطان فرارکن

حتماً،بااحترام بادیگران رفتارکن

هزاران چیزیادبگیر

واسرارزندگیت روپیش هرادمی فاش نکن

وحرف کم بزن

اینقدرتاازت سوال نکردن،حرف نزن

سرت توکارخودت باشه

خودتودوست داشته باش تادیگران دوست داشته باشند:)


«گفتگوخودم باخودم»

۰ نظر ۲ لایک:)
أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَىٰ
آیا انسان نمى داند که خداوند همه اعمالش را مى بیند؟
آیه۱۴-سوره علق
:)طراح قالب آقاعرفان وادیت شده توسط علی آقا:) قدرت گرفته از بلاگ بیان