معنی اصلی روشنفکری

آزادی انسان در آزادی از تعلقات انسانی است و آن آزادی که در غرب گویند، قبول بندگی عادات و تعلقات است و عین اسارت ونه عَجب که از خصوصیات اصلی دنیای  امروز یکی هم این است ‌که الفاظ را وارونه به کار میبرند. میگویند «آزادی» مرادشان «اسارت» است می گویند «عقل» و مرادشان «وهم» است. می گویند «انسان» و مرادشان «حیوان» است و می گویند «تکامل» و مرادشان «هبوط» است و میگویند «علم» و مرادشان «جهل» است وقس علیهذا.

۰ نظر ۱ لایک:)

نظربسیارزیباشهیدمرتضی آوینی درباره رزمندگان اسلام:)

 ایشان درباره رزمندگان اسلام نمیگویداینان
کسانی هستندکه میروندکشورراازلوث وجودصدامیان بعثی پاکسازی کنندبلکه
میگوید«اینان فرزندان قرن پانزدهم هجری قمری هستند،زمین ازآغازخلقت خویش
منتظرآمدن این انسانهابوده است.این
 بچه هامیروندتاظلم حاکم برزمین راازبین
ببرندوعدالت رادرکره‌ی زمین برپاسازند»


بخشی ازکتاب روایت گرعشق
مروری براندیشه های شهیدآوینی
نویسنده:سیدعبدالحمیدموسی کاظمی


۰ نظر ۱ لایک:)
أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَىٰ
آیا انسان نمى داند که خداوند همه اعمالش را مى بیند؟
آیه۱۴-سوره علق
:)طراح قالب آقاعرفان وادیت شده توسط علی آقا:) قدرت گرفته از بلاگ بیان